வெளியீடுகள்

உடல் எனும் ஞானி (பாகம் 2)

நாகூர் ரூமி

பக்கங்கள் : 224 / முதல் பதிப்பு : ஜனவரி 2022 (1443 AH)

₹260

உடல் எனும் ஞானி (பாகம் 1)

நாகூர் ரூமி

பக்கங்கள் : 200 / முதல் பதிப்பு : ஜனவரி 2022 (1443 AH)

₹240

அத்தர் & பிற கதைகள்

கே. முகம்மது ரியாஸ்

பக்கங்கள் : 120 / முதல் பதிப்பு : ஜனவரி 2022 (1443 AH)

₹150

கசபத் (நாவல்)

சாளை பஷீர்

பக்கங்கள் : 136 / முதல் பதிப்பு : ஜனவரி 2022 (1443 AH)

₹150

தர்வேஷ்களின் கதைகள்

இத்ரீஸ் ஷாஹ் / தமிழில் : ரமீஸ் பிலாலி

பக்கங்கள் : 344 / முதல் பதிப்பு : ஜனவரி 2022 (1443 AH)

₹420

சமூக ஊடகங்கள் பற்றி 40 நபிமொழிகள்

உமர் உஸ்மான் / தமிழில் : பீ.எம்.எம். இர்ஃபான்

பக்கங்கள் : 56 / முதல் பதிப்பு : ஜனவரி 2022 (1443 AH)

₹50

சமூக ஊடகங்களுக்கான ஃபிக்ஹு

உமர் உஸ்மான் / தமிழில் : பீ.எம்.எம். இர்ஃபான்

பக்கங்கள் : 176 / முதல் பதிப்பு : ஜனவரி 2022 (1443 AH)

₹175

கடல் காற்று கங்குல்

மின்ஹா

பக்கங்கள் : 112 / முதல் பதிப்பு : ஜனவரி 2022 (1443 AH)

₹100

சுயராஜ்யம் யாருக்கு?

ம. சிங்காரவேலு / பதிப்பு-ஆசிரியர் : க. காமராசன்

பக்கங்கள் : 208 / முதல் பதிப்பு : ஜனவரி 2022 (1443 AH)

₹200

வஹ்ஹாபியம்: ஒரு விமர்சன ஆய்வு

ஹமீது அல்கர் / தமிழில் : உவைஸ் அஹமது

பக்கங்கள் : 96 / முதல் பதிப்பு : ஜனவரி 2022 (1443 AH)

₹120

உன் வாழ்வைப் புதுப்பித்துக் கொள்!

முஹம்மது அல்கஸ்ஸாலி / தமிழில் : ஷாஹுல் ஹமீது உமரீ

பக்கங்கள் : 328 / முதல் பதிப்பு : ஜனவரி 2022 (1443 AH)

₹390

காதலின் நாற்பது விதிகள் (ஸூஃபி நாவல்)

எலிஃப் ஷஃபாக் / தமிழில் : ரமீஸ் பிலாலி

பக்கங்கள் : 496 / முதல் பதிப்பு : ஜனவரி 2022 (1443 AH)

₹590

ஜின்களின் ஆசான் (ஸூஃபி நாவல்)

இர்விங் கர்ஷ்மார் / தமிழில் : ரமீஸ் பிலாலி

பக்கங்கள் : 304 / முதல் பதிப்பு : ஜனவரி 2022 (1443 AH)

₹370

ஷர்ஜீல் இமாம் பேசியது என்ன?

ஷர்ஜீல் இமாம் / தமிழில் : நாகூர் ரிஸ்வான், ஷான் நவாஸ்

பக்கங்கள் : 120 / முதல் பதிப்பு : ஜனவரி 2022 (1443 AH)

₹150

மையநீரோட்டத்தில் இஸ்லாமோ ஃபோபியா

நாகூர் ரிஸ்வான்

பக்கங்கள் : 128 / முதல் பதிப்பு : ஜனவரி 2022 (1443 AH)

₹150

இறைவா! (உருது குறுநாவல்)

குத்றதுல்லாஹ் ஷஹாப் / தமிழில் : ஃபைஸ் காதரி

பக்கங்கள் : 104 / முதல் பதிப்பு : ஜனவரி 2022 (1443 AH)

₹100

மனம் என்னும் மாயநதி

ஷாஹுல் ஹமீது உமரீ

பக்கங்கள் : 304 / முதல் பதிப்பு : ஜனவரி 2022 (1443 AH)

₹350

திருமுகம் (ஈரானிய நாவல்)

முஸ்தஃபா மஸ்தூர் / தமிழில் : பீ.எம்.எம். இர்ஃபான்

பக்கங்கள் : 144 / முதல் பதிப்பு : ஆகஸ்ட் 2021 (1443 AH)

₹175

கிரானடா (நாவல்)

றள்வா ஆஷூர் / தமிழில் : பீ.எம்.எம். இர்ஃபான்

பக்கங்கள் : 312 / முதல் பதிப்பு : ஆகஸ்ட் 2021 (1443 AH)

₹375

ஆத்மானந்தங்கள்

சையித் குதுப் / தமிழில் : பீ.எம்.எம். இர்ஃபான்

பக்கங்கள் : 32 / முதல் பதிப்பு : ஜூலை 2021 (1442 AH)

₹30

கருப்பொருள் அடிப்படையில் திருக்குர்ஆன் விரிவுரை (தொகுதி 2)

முஹம்மது அல்கஸ்ஸாலி / தமிழில் : ஷாஹுல் ஹமீது உமரீ

பக்கங்கள் : 496 / முதல் பதிப்பு : ஜூலை 2021 (1442 AH)

₹550

கருப்பொருள் அடிப்படையில் திருக்குர்ஆன் விரிவுரை (தொகுதி 1)

முஹம்மது அல்கஸ்ஸாலி / தமிழில் : ஷாஹுல் ஹமீது உமரீ

பக்கங்கள் : 488 / முதல் பதிப்பு : ஜூலை 2021 (1442 AH)

₹550

ஃகிலாஃபத்தும் மன்னராட்சியும்

மௌலானா சையித் அபுல் அஃலா மௌதூதி / தமிழில் : ஷாஹுல் ஹமீது உமரீ

பக்கங்கள் : 376 / முதல் பதிப்பு : ஜூலை 2021 (1442 AH)

₹390

இஸ்லாமியக் கண்ணோட்டத்தின் தனித்தன்மைகள்

சையித் குதுப் / தமிழில் : ஷாஹுல் ஹமீது உமரீ

பக்கங்கள் : 264 / முதல் பதிப்பு : ஜூலை 2021 (1442 AH)

₹290

...என்றார் ஸூஃபி

ரமீஸ் பிலாலி

பக்கங்கள் : 104 / முதல் பதிப்பு : ஜூலை 2021 (1442 AH)

₹100

ரூமியின் வாழ்வில் (ஞானக் கதைகள் நூறு)

இத்ரீஸ் ஷாஹ் / தமிழில் : ரமீஸ் பிலாலி

பக்கங்கள் : 184 / முதல் பதிப்பு : ஜூலை 2021 (1442 AH)

₹200

ரகசியங்களின் திரைநீக்கம் (ஒரு ஸூஃபியின் டைரி)

ரூஸ்பிஹான் பக்லி / தமிழில் : ரமீஸ் பிலாலி

பக்கங்கள் : 184 / முதல் பதிப்பு : ஜூலை 2021 (1442 AH)

₹200

நீருக்குள் மூழ்கிய புத்தகம்

பஹாவுத்தீன் வலது / தமிழில் : ரமீஸ் பிலாலி

பக்கங்கள் : 200 / முதல் பதிப்பு : ஜூலை 2021 (1442 AH)

₹225

இறுதி நபியின் வாழ்வில் இறைநினைவும் பிரார்த்தனையும்

முஹம்மது அல்கஸ்ஸாலி / தமிழில் : பீ.எம்.எம். இர்ஃபான்

பக்கங்கள் : 256 / முதல் பதிப்பு : டிசம்பர் 2020 (1442 AH)

₹250

இஸ்லாத்தில் சமூக நீதி

சையித் குதுப் / தமிழில் : பீ.எம்.எம். இர்ஃபான்

பக்கங்கள் : 424 / முதல் பதிப்பு : டிசம்பர் 2020 (1442 AH)

₹430

திருக்குர்ஆனின் நிழலில் (தொகுதி 2) (அல்பகறா: 189-286)

சையித் குதுப் / தமிழில் : ஷாஹுல் ஹமீது உமரீ

பக்கங்கள் : 392 / முதல் பதிப்பு : டிசம்பர் 2020 (1442 AH)

₹390

திருக்குர்ஆனின் நிழலில் (தொகுதி 1) (அல்ஃபாத்திஹா, அல்பகறா: 1-188)

சையித் குதுப் / தமிழில் : ஷாஹுல் ஹமீது உமரீ

பக்கங்கள் : 384 / முதல் பதிப்பு : டிசம்பர் 2020 (1442 AH)

₹390