மர்யமா (நாவல்)
கிரானடா முக்கதைகள் - 2

நாவல்

ஆசிரியர் : றள்வா ஆஷூர்

தமிழில் : பீ.எம்.எம். இர்ஃபான்

பக்கங்கள் : 180 / விலை : ₹220

முதல் பதிப்பு : ஜனவரி 2023 (1444 AH)

ISBN : 9789391593995

எங்கள் மூதாதையர்கள் ஏதும் குற்றமிழைத்துவிட்டதற்காகவா எங்களை இப்படித் தண்டிக்கிறாய்? அல்லது நல்லவர்களும் கெட்டவர்களுமான மனிதர்கள் தங்கள் இச்சைப்படி நடத்திச் செல்லவா இந்தப் பிரபஞ்சத்தைப் படைத்திருக்கிறாய்? அவர்களின் மனேபாவம் இப்படிக் கொடூரமாக இருப்பதைத் தெரிந்திருந்தும் ஏன் அவர்களை விட்டு வைத்திருக்கிறாய்?

- நாவலிலிருந்து...