தோந்நிய யாத்ரா
தோன்றிய பொழுதின் பயணங்கள்

பயணக்குறிப்பு

ஆசிரியர் : சாளை பஷீர்

பக்கங்கள் : 104 / விலை : ₹130

முதல் பதிப்பு : ஜனவரி 2023 (1444 AH)

ISBN : 9789391593759

ஊர்போய்ச் சேருவதில்
ஒன்றுமே இல்லை;
பயணமே பரவசமாகிறது
வாழ்க்கைப் பயணத்தில்

- அமீர் அப்பாஸ்

கைவசமிருக்கும் ஒரு வாழ்க்கைக்குள் பல வாழ்க்கைகளை வாழ இரண்டே வழிகள்தாம் நம்மிடம் உள்ளன. ஒன்று, புத்தகங்கள்; மற்றது பயணங்கள். சமூகப் பணிக்காக, வணிகத்திற்காக, பயணத்திற்காக என்று கடந்த முப்பதாண்டுகளாகத் தொடர்ந்து பயணங்கள் மேற்கொண்டு வருபவர் சாளை பஷீர். இந்நூலில் தொகுக்கப்பட்டுள்ள அவரின் பயணக் கட்டுரைகள் நம்மையும் சஞ்சாரிகளாகச் சொல்லி உந்துகின்றன.

வாருங்கள் அவருடன் ஒரு பயணம் கிளம்புவோம்!